តម្លៃរបស់យើង

តម្លៃរបស់យើង 2023-2024 សាលាបារាំងខេត្តសៀមរាប ជាសាលាមិនរកប្រាក់ចំណេញ គ្រប់គ្រងដោយសមាគមមាតាបិតា ក្រោមកិច្ចសន្យាជាមួយទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអប់រំបារាំងនៅក្រៅប្រទេស (AEFE)។. តម្លៃសិក្សាត្រូវបានបោះឆ្នោតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅឯកិច្ចប្រជុំទូទៅដោយឪពុកម្តាយរបស់សិស្ស។...
ការចុះឈ្មោះ

ការចុះឈ្មោះ

១ តើចុះឈ្មោះដោយរបៀបណា? សាលារៀនបារាំងខេត្តសៀមរាប ទទួលស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ មិនមែន សម្រាប់តែកូនៗដែលមានឪពុកម្តាយជាជនជាតិបារាំងនោះទេ។ សាលាផ្តល់ការអប់រំដល់កុមារៗនៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ និងពីសញ្ញាតិផ្សេងៗទៀតដែលមានបំណងចង់...