តម្លៃរបស់យើង

តម្លៃរបស់យើង 2023-2024 សាលាបារាំងខេត្តសៀមរាប ជាសាលាមិនរកប្រាក់ចំណេញ គ្រប់គ្រងដោយសមាគមមាតាបិតា ក្រោមកិច្ចសន្យាជាមួយទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអប់រំបារាំងនៅក្រៅប្រទេស (AEFE)។. តម្លៃសិក្សាត្រូវបានបោះឆ្នោតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅឯកិច្ចប្រជុំទូទៅដោយឪពុកម្តាយរបស់សិស្ស។...
សញ្ញាប័ត្រ និងវិញ្ញាបនបត

សញ្ញាប័ត្រ និងវិញ្ញាបនបត

សញ្ញាប័ត្រ និងវិញ្ញាបនបត EFSR រៀបចំសិស្សសាលាមធ្យមសិក្សាដើម្បីទទួលបានDiplôme national du Brevet (DNB). (សញ្ញាប័ ត្រឌីប្លូម) ។ ការប្រឡងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅ Lycée Descartes ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ នៅពេលដែល ការអនុម័តនៃវដ្តទី 4 ត្រូវបានធ្វើឱ្យមានសុពលភាព...