សញ្ញាប័ត្រ និងវិញ្ញាបនបត

សញ្ញាប័ត្រ និងវិញ្ញាបនបត

សញ្ញាប័ត្រ និងវិញ្ញាបនបត EFSR រៀបចំសិស្សសាលាមធ្យមសិក្សាដើម្បីទទួលបានDiplôme national du Brevet (DNB). (សញ្ញាប័ ត្រឌីប្លូម) ។ ការប្រឡងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅ Lycée Descartes ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ នៅពេលដែល ការអនុម័តនៃវដ្តទី 4 ត្រូវបានធ្វើឱ្យមានសុពលភាព...