សូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាបារាំងខេត្តសៀមរាប

ធ្វើឱ្យកូនរបស់អ្នកក្លាយជាពលរដ្ឋនៃពិភពលោក ចូលរួមការផ្សងព្រេង EFSR!

Growing up and thriving in French, English and Khmer.

“មនុស្សកាន់តែច្រើនត្រូវបានបំភ្លឺ ពួកគេនឹងកាន់តែមានសេរីភាព។ »
~ វ៉ុលទែរ

កម្មវិធីសិក្សា

ព័ត៌មានមានប្រយោជន៍

ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន

គម្រោងសាងសង់

គម្រោងសាងសង់

EFSR នឹងសាងសង់សាលារៀនថ្មីមួយ។ ដំណាក់កាលទី 1 នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំសិក្សា 2024 ។

read more

លេខមួយចំនួន
AEFE 2023

សាលា

ប្រទេស

សិស្ស

%

ជោគជ័យក្នុងគ្រឹះស្ថាន AEFE នៅបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំ ២០២២