ជំនួយធ្វើលំហាត់(កិច្ចការផ្ទះ)

ជំនួយធ្វើលំហាត់(កិច្ចការផ្ទះ) ពេលខ្លះវាមានការពិបាកក្នុងការនៅអមកូនរបស់ខ្លួនឱ្យធ្វើលំហាត់សាលានៅផ្ទះ។ ដើម្បីជួយសិស្សានុសិស្សដែលនិយាយភាសាបារាំង និងមិនមែនភាសាបារាំង សាលាបានបង្កើតឡើងនូវសេវាកម្ម ជំនួយកិច្ចការផ្ទះ ដើម្បីនៅអមកុមារលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សា។...

គ្រឹះស្ថានរបស់យើង

សាលារៀនបារាំងខេត្តសៀមរាប ដែលហៅកាត់ថា (EFSR) បានចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការនៅក្នុងខែកញ្ញ ឆ្នាំ 2003 ។ គ្រឹះស្ថាននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាឯកជនមួយក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវ ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព...
គម្រោងសាងសង់

គម្រោងសាងសង់

គម្រោងសាងសង់ EFSR បានធានាការជួលរយៈពេល 30 ឆ្នាំសម្រាប់ដីលើសពីមួយហិកតានៅសាលាកំរើក។ វានឹងត្រូវបានសាងសង់ក្នុងដំណាក់កាលជាច្រើន។ ដំណាក់កាលទី 1 គួរតែត្រូវបានបញ្ចប់សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមឆ្នាំសិក្សានៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 ។ វីដេអូគំរូនេះផលិតដោយ Asma Architecs បង្ហាញពីគម្រោងទាំងមូល។...

ការបង្រៀនរបស់យើង។

មេរៀនរបស់ EFSR អនុវត្តតាមកម្មវិធីដែលកំណត់ដោយក្រសួងអប់រំជាតិបារាំង ខណៈពេលដែលជាផ្នែកមួយនៃទេសភាពជាតិ និងមានបំណងបណ្តុះបណ្តាលមនុស្សជំនាន់ក្រោយក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។ ដូច្នេះហើយ ភាសាសំខាន់នៃការបង្រៀនគឺភាសាបារាំង ប៉ុន្តែយើងផ្តល់ជូននូវការរៀនភាសាបរទេសចំនួន 2 គឺភាសាអង់គ្លេស...