ជំនួយធ្វើលំហាត់(កិច្ចការផ្ទះ)

ជំនួយធ្វើលំហាត់(កិច្ចការផ្ទះ) ពេលខ្លះវាមានការពិបាកក្នុងការនៅអមកូនរបស់ខ្លួនឱ្យធ្វើលំហាត់សាលានៅផ្ទះ។ ដើម្បីជួយសិស្សានុសិស្សដែលនិយាយភាសាបារាំង និងមិនមែនភាសាបារាំង សាលាបានបង្កើតឡើងនូវសេវាកម្ម ជំនួយកិច្ចការផ្ទះ ដើម្បីនៅអមកុមារលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សា។...
អាហារដ្ឋាន

អាហារដ្ឋាន

អាហារដ្ឋាន រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន យើងផ្តល់ជូននូវសេវាទទួលភ្ញៀវ និងត្រួតពិនិត្យសម្រាប់សិស្សក្នុងអំឡុងពេលសម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់ (សេវាបង់ប្រាក់)។ អាហារអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឪពុកម្តាយ ឬសាលារៀនតាមរយៈសេវាកម្មអាហារដ្ឋាន។...