គម្រោងសាងសង់

គម្រោងសាងសង់

គម្រោងសាងសង់ EFSR បានធានាការជួលរយៈពេល 30 ឆ្នាំសម្រាប់ដីលើសពីមួយហិកតានៅសាលាកំរើក។ វានឹងត្រូវបានសាងសង់ក្នុងដំណាក់កាលជាច្រើន។ ដំណាក់កាលទី 1 គួរតែត្រូវបានបញ្ចប់សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមឆ្នាំសិក្សានៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 ។ វីដេអូគំរូនេះផលិតដោយ Asma Architecs បង្ហាញពីគម្រោងទាំងមូល។...
សកម្មភាពក្រៅម៉ោងសិក្សា

សកម្មភាពក្រៅម៉ោងសិក្សា

សកម្មភាពក្រៅម៉ោងសិក្សា សកម្មភាពក្រៅម៉ោងសិក្សាត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកផ្តល់សេវាខាងក្រៅដោយផ្តល់នូវ សកម្មភាពៗប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់កុមារក្នុងខេត្តសៀមរាប។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ សាលាបង្កើតកម្មវិធី សកម្មភាពដ៏សម្បូរបែប និងចម្រុះដើម្បីឱ្យកុមារអាចបើកទទួលវិជ្ជាថ្មីៗ...