គ្រឹះស្ថានរបស់យើង

សាលារៀនបារាំងខេត្តសៀមរាប ដែលហៅកាត់ថា (EFSR) បានចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការនៅក្នុងខែកញ្ញ ឆ្នាំ 2003 ។ គ្រឹះស្ថាននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាឯកជនមួយក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវ ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព...
បណ្តាញ AEFE

បណ្តាញ AEFE

ក្នុងពិភពលោក ភ្នាក់ងារសម្រាប់ការបង្រៀនភាសាបារាំងនៅក្រៅប្រទេស http://www.aefe.fr/ (AEFE) គ្រប់គ្រងជិត 580 សាលារៀនរួមមាន អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យដែលនៅក្រៅ ប្រទេសបារាំងក្នុងចំណោម 138 ប្រទេស គ្រឹះស្ថានទាំងនេះផ្តល់ការអប់រំដែលបំពេញតាមតម្រូវការនៃកម្មវិធីអប់រំជាតិរបស់បារាំង។...