គម្រោងសាងសង់

EFSR បានធានាការជួលរយៈពេល 30 ឆ្នាំសម្រាប់ដីលើសពីមួយហិកតានៅសាលាកំរើក។

វានឹងត្រូវបានសាងសង់ក្នុងដំណាក់កាលជាច្រើន។ ដំណាក់កាលទី 1 គួរតែត្រូវបានបញ្ចប់សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមឆ្នាំសិក្សានៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 ។ វីដេអូគំរូនេះផលិតដោយ Asma Architecs បង្ហាញពីគម្រោងទាំងមូល។ វានឹងស្ថិតនៅចម្ងាយត្រឹមតែ 1.8 គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងបច្ចុប្បន្ន។