តម្លៃរបស់យើង 2023-2024

សាលាបារាំងខេត្តសៀមរាប ជាសាលាមិនរកប្រាក់ចំណេញ គ្រប់គ្រងដោយសមាគមមាតាបិតា ក្រោមកិច្ចសន្យាជាមួយទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអប់រំបារាំងនៅក្រៅប្រទេស (AEFE)។.

តម្លៃសិក្សាត្រូវបានបោះឆ្នោតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅឯកិច្ចប្រជុំទូទៅដោយឪពុកម្តាយរបស់សិស្ស។