សញ្ញាប័ត្រ និងវិញ្ញាបនបត

EFSR រៀបចំសិស្សសាលាមធ្យមសិក្សាដើម្បីទទួលបានDiplôme national du Brevet (DNB). (សញ្ញាប័ ត្រឌីប្លូម) ។ ការប្រឡងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅ Lycée Descartes ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ នៅពេលដែល ការអនុម័តនៃវដ្តទី 4 ត្រូវបានធ្វើឱ្យមានសុពលភាព សិស្សានុសិស្សរបស់យើងនឹងអាចប្រឡងជាប់សញ្ញាប តនៅសាលាបាន។

យើងរៀបចំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២(បើប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជា ថ្នាក់ទី ១០) ដើម្បីត្រៀមទទួល បានសញ្ញាប័ត្របាក់ឌុ