សកម្មភាពក្រៅម៉ោងសិក្សា

សកម្មភាពក្រៅម៉ោងសិក្សាត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកផ្តល់សេវាខាងក្រៅដោយផ្តល់នូវ សកម្មភាពៗប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់កុមារក្នុងខេត្តសៀមរាប។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ សាលាបង្កើតកម្មវិធី សកម្មភាពដ៏សម្បូរបែប និងចម្រុះដើម្បីឱ្យកុមារអាចបើកទទួលវិជ្ជាថ្មីៗ អភិវឌ្ឍគំនិតច្នៃប្រឌិត និងស្វែង យល់នូវទេពកោសល្យថ្មីៗផងដែរ។

សកម្មភាពនីមួយៗធ្វើឡើងនៅថ្ងៃជាក់លាក់មួយដែលមាន រយៈពេលមួយម៉ោង ឬមួយម៉ោងកន្លះបន្ទាប់ពី ចប់ម៉ោងសាលា ឬនៅរសៀលថ្ងៃពុធ។ សម្រាប់ឆ្នាំនេះ

សកម្មភាពដែលបានផ្តល់ជូនរួមមាន៖