ជំនួយធ្វើលំហាត់(កិច្ចការផ្ទះ)

ពេលខ្លះវាមានការពិបាកក្នុងការនៅអមកូនរបស់ខ្លួនឱ្យធ្វើលំហាត់សាលានៅផ្ទះ។ ដើម្បីជួយសិស្សានុសិស្សដែលនិយាយភាសាបារាំង និងមិនមែនភាសាបារាំង សាលាបានបង្កើតឡើងនូវសេវាកម្ម ជំនួយកិច្ចការផ្ទះ ដើម្បីនៅអមកុមារលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សា។

គ្រូបង្គោលដែលបានកំណត់នឹងនៅអមកុមារក្នុងរយៈពេលរៀន ដើម្បីផ្ដល់ឱ្យគាត់នូវក្របខ័ណ្ឌដែលចាំបាច់ សម្រាប់ដំណើរការល្អ ប៉ុន្តែក៏ដើម្បីជួយគាត់ក្នុងករណីមានការលំបាកប្រចាំផងដែរ។។

4 ថ្ងៃ / សប្តាហ៍: 1 ម៉ោង។

យើងក៏រៀបចំវគ្គសិក្សាសម្រាប់ឪពុកម្តាយជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់រៀនភាសាបារាំង ដូច្នេះអ្នកអាចជួយកូនរបស់អ្នកនៅផ្ទះបានល្អបំផុត សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។