១ តើចុះឈ្មោះដោយរបៀបណា?

សាលារៀនបារាំងខេត្តសៀមរាប ទទួលស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ មិនមែន សម្រាប់តែកូនៗដែលមានឪពុកម្តាយជាជនជាតិបារាំងនោះទេ។

សាលាផ្តល់ការអប់រំដល់កុមារៗនៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ និងពីសញ្ញាតិផ្សេងៗទៀតដែលមានបំណងចង់ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីចំណេះដឹងផ្នែកអប់រំបារាំងនេះ។ ការបណ្តុះបណ្តាលភាសាត្រូវបានសម្របតាម ទម្រង់ បរិស្ថាន និងគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សិស្ស។

បើចាំបាច់ ការធ្វើតេស្តភាសាអាចត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីវាយតម្លៃកម្រិតចំណេះ សិស្ស មុនពេលចុះឈ្មោះនៅ EFSR ។ ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ បើចាំបាច់ ការធ្វើតេស្តភាសាអាចត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីវាយតម្លៃកម្រិតចំណេះ សិស្ស មុនពេលចុះឈ្មោះនៅ EFSR

ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

ចូលរួមជាមួយសាលាសមាគម ដែលលោក លោកស្រី ជា ឪពុកម្ដាយ ចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលមាន សារៈសំខាន់សម្រាប់ការអប់រំរបស់កូនៗលោក លោកស្រី!

តម្លៃរបស់យើង។

សាលាបារាំងខេត្តសៀមរាប ជាសាលាមិនរកប្រាក់ចំណេញ គ្រប់គ្រងដោយសមាគមមាតាបិតា ក្រោមកិច្ចសន្យាជាមួយទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអប់រំបារាំងនៅក្រៅប្រទេស (AEFE)។

តម្លៃសិក្សាត្រូវបានបោះឆ្នោតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅឯកិច្ចប្រជុំទូទៅដោយឪពុកម្តាយរបស់សិស្ស។

អាហារូបករណ៍

ចូលរួមជាមួយសាលាសមាគម ដែលលោក លោកស្រី ជា ឪពុកម្ដាយ ចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលមាន សារៈសំខាន់សម្រាប់ការអប់រំរបស់កូនៗលោក លោកស្រី! សូមទាញយកទម្រង់សម្រាប់ចុះឈ្មោះទីនេះ បាន តម្លៃសិក្សា

សាលាបារាំងខេត្តសៀមរាប ជាសាលាដែលមិនរកប្រាក់ចំណេញ គ្រប់គ្រងដោយសមាគមមាតាបិតាសិស្ស ក្រោម កិច្ចសន្យាជាមួយទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអប់រំភាសាបារាំងនៅក្រៅប្រទេសដែលហៅកាត់ថា (AEFE)។ តម្លៃសិក្សាត្រូវបានបោះឆ្នោតជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈកិច្ចប្រជុំសន្និបាតដោយមាតាបិតារបស់សិស្សទាំងអស់។ Livret d’information

អាហារូបករណ៍

អាហារូបករណ៍ត្រូវបានបែងចែកដោយប្រទេសបារាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់សិស្សមួយចំនួនដែលមានសញ្ជាតិ បារាំង ដោយអាស្រ័យលើប្រាក់ចំណូលរបស់ឪពុកម្តាយសិស្ស។ ដើម្បីរៀបចំឯកសារ ចាំបាច់ត្រូវសាកសួរពត៌មានភ្លាមៗទៅស្ថានទូត តាមដែលអាចធ្វើបាន។តាមរយៈតំណ muis: https://kh.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2022-2023

លក្ខខណ្ឌ កូនរបស់លោក លោកស្រី អាចមានសិទ្ធិទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអប់រំនៅបរទេស ដែលហៅកាត់ថា(AEFE) ប្រសិនបើស្ថានភាពរបស់ពួកគេបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម៖

● គាត់ជាជនជាតិបារាំង។

●គាត់ត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសញ្ជាតិបារាំងនៅបរទេស public.fr/particuliers/vosdroits/F33307)

តាមរយៈ

(https://www.service- Caisse d’Allocations – លោក លោកស្រី មានវិញ្ញាបនបត្រនៃការចុះឈ្មោះពីសេវាសាធារណៈ

– Familiales (https://www.caf.fr) នៃកន្លែងស្នាក់នៅចុងក្រោយក្នុងប្រទេសបារាំង (សម្រាប់គ្រួសារដែល ទើបតាំងទីលំនៅថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមកពីប្រទេសបារាំង)។

សូមបញ្ជាក់ថា ឯកសារនេះត្រូវតែត្រូវ បានស្នើសុំជាអាទិភាពដែលផ្ដល់ពេលវេលាឆ្លើយតបរបស់សេវាសាធារណៈ CAF ។