បណ្តាញ AEFE (AEFE)​ គ្រប់គ្រង​សាលា​រៀន អនុវិទ្យាល័យ និង​វិទ្យាល័យ​ជិត 500 ដែលស្ថិតនៅ​ក្រៅប្រទេសបារាំង ក្នុងប្រទេសចំនួន 137 ទូទាំងពិភពលោក។ គ្រឹះស្ថានអប់រំទាំងនោះ​ផ្តល់ការបង្រៀន​ស្របទៅតាម​លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​​នៃ​កម្មវិធី​​របស់​ប្រព័ន្ធ​អប់រំ​ជាតិ​បារាំង។ គ្រឹះស្ថានអប់រំ​មានការទទួលស្គាល់ទាំងនោះ​មានគុណតម្លៃ​ជាសកល គឺ ការអនុគ្រោះ មនុស្សនិយម ឱកាស​ស្មើភាពគ្នា ការបណ្តុះបញ្ញា និង​ការលើក​កម្ពស់​ការគិត​បែប​ទិទៀន និងផ្តល់ការបង្រៀន​ដោយមិន​មានការអាក់ខាន​ចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា​ដល់​ថ្នាក់​មធ្យម​សិក្សាទុតិយភូមិ។ ដោយសារ​គ្រឹះស្ថានអប់រំទាំងនោះ​ស្ថិតនៅក្នុង​បណ្តាញ​អន្តរជាតិ​ដែលសកម្ម ទាក់​ទាញ និងបើកចំហ គ្រឹះស្ថានទាំងនោះ​ផ្តល់​ការបណ្តុះបណ្តាល​ដែល​ទទួលបានការពេញចិត្ត​ជាពិសេស។

គិតជាតួលេខ៖

  • សិស្ស​ជាង 350 000 នាក់ ក្នុងនោះ 60% ជាសិស្ស​បរទេស និង 40% ជាសិស្សបារាំង
  • អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យចំនួន 497 ត្រូវបានបង្កើតឡើង​នៅក្នុងប្រទេស​ចំនួន 137
  • សិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ​ប្រហែល 17 000 នាក់​ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
  • គ្រូបង្រៀន​ភាសាបារាំងមានសញ្ញាបត្រ​ជាង 6 500 នាក់ និង​​បុគ្គលិក​​ក្នុងស្រុក​រាប់ពាន់នាក់

EFSR ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់ និង​បានសហការជាដៃគូ​ជាមួយ​បណ្តាញ AEFE តាំងពីឆ្នាំ2008។ កត្តា​នេះ​គឺជាការធានាថា សាលារៀនបំពេញតាម​លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​​នៃ​កម្មវិធី​​របស់​ប្រព័ន្ធ​អប់រំ​ជាតិ​បារាំង។

Shanghaï 2017, Asia Pacific Principals seminary

Singapore 2018, Asia Pacifc Principals seminary

To Top