សាលាបារាំង​ខេត្តសៀមរាប (EFSR ជាភាសាបារាំង) បានបើកដំណើរការ​នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ2003។ សាលានេះ​ត្រូវបានគ្រប់គ្រង​ដោយ​សមាគម​ឪពុកម្តាយ​សិស្ស​ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ2008 និង​បើក​ទទួល​សិស្ស​ចាប់ពីថ្នាក់ដំបូងដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ។
សាលាបារាំង​ខេត្តសៀមរាប​ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់ដោយ​ក្រសួង​អប់រំជាតិ​បារាំង និងជាដៃគូរបស់​ទីភ្នាក់ងារ​ដើម្បីការបង្រៀនភាសាបារាំង​នៅ​បរទេស (AEFE)។ សាលាបារាំង​ខេត្តសៀមរាប​ជួល​គ្រូបង្រៀន​មាន​សញ្ញាបត្របង្រៀន​ភាសាបារាំងដែលត្រូវបានពិនិត្យ​តាមដាន​ជាទៀងទាត់។
EFSR មានគោលដៅធំប្រកបដោយ​មហិច្ឆតាសម្រេចឲ្យបាន​​ឧត្តមភាព និង​ភាពជោគជ័យ​របស់​សិស្ស​ទាំងអស់​​ដោយផ្តល់នូវ៖

  • ការអប់រំ​ប្រកបដោយគុណភាពតាម​ស្តង់ដារ​បារាំងដោយផ្ទាល់​​សម្រាប់​ថ្នាក់បឋមសិក្សា និង​តាមរយៈ CNED ដែលជា​ការសិក្សាតាមអ៊ីមែល​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​គ្រូបង្រៀនពិសេស​សម្រាប់​ថ្នាក់​មធ្យមសិក្សា។
  • ការអប់រំ​ប្រកបដោយ​ការយកចិត្តទុកដាក់​ចាប់ពីថ្នាក់​មត្តេយ្យសិក្សា
  • គរុកោសល្យសកម្ម​ ជំរុញចិត្ត និង​តម្រូវតាម​សិស្សម្នាក់ៗ
  • គម្រោង​របស់សាលា​ដែលជំរុញ​ពហុភាសានិយម និង​អន្តរ​វប្បធម៌
  • ការតម្រង់ទិស​សកម្ម​​ដែលអនុញ្ញាតឲ្យ​សិស្ស​របស់យើងបានចូលរៀន​នៅ​សាលា​ល្អបំផុត​នៅប្រទេសបារាំង អឺរ៉ុប និង​នៅប្រទេសផ្សេងទៀត

សាលាបារាំងខេត្តសៀមរាប (EFSR) បានបើកទ្វារដំណើរការ​នៅថ្ងៃទី02 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2003។ សាលារៀននេះ​ត្រូវបានបង្កើតឡើង​តាមរយៈ​គំនិតផ្តួចផ្តើម​ឯកជន​​ដែល​មាន​គោលដៅ​ផ្តល់​ការ​អប់រំ​ប្រកបដោយ​គុណភាព ដោយអនុលោម​ទៅ​តាម​​បទបញ្ជា​ផ្លូវការ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ​ជាតិ​បារាំង។

ចាប់តាំងពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ2008 សាលារៀននេះ​ត្រូវបានដំណើរការ​ដោយ​សមាគម​ឪពុកម្តាយ​សិស្ស (ជា​ភាសាបារាំង APE) (សូមមើល​រចនាសម្ព័ន្ធ​រដ្ឋបាល)។

APE ធ្វើការងារ​យ៉ាងជិតស្និទ្ធ​ជាមួយ​ស្ថានទូត​បារាំង និង​សាលា Lycée Descartes នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

សាលារៀននេះ​ត្រូវបាន​ឯកភាពទទួលស្គាល់​ដោយ​ក្រសួង​អប់រំ​ជាតិ​បារាំង ​ចាប់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ​2011 ចាប់ពីថ្នាក់ PS (មត្តេយ្យកុមារតូច) ដល់ថ្នាក់ CM2 (ថ្នាក់ទី 5 ធៀបនឹងប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជា)។

Son excellence, Mme l’Ambassadrice de France au Cambodge Eva Nguyen Binh, Mme Aline Clément, Directrice, Mme Diane Caroen, Présidente

To Top