ម៉ោងអាហារថ្ងៃត្រង់

កុមារ​មានជម្រើស​យក​អាហារ​ដែលរៀបចំដោយ​ឪពុក/​ម្តាយ​នៅសាលា​ដែល​អាចរក្សាទុក​ក្នុង​ទូទឹកកក និងយកមកកម្តៅ​នៅពេលទទួលទាន​អាហារថ្ងៃត្រង់។ ការឃ្លាំមើលអាហារ​ព្រមទាំង​ការ​ឃ្លាំមើល​នៅ​កន្លែងក្មេងលេង ត្រូវបាន​ធ្វើឡើងដោយ​អ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ និង​ជំនួយការ​ពីរ ឬបីនាក់។ តម្លៃ៖ 2 ដុល្លារ​សម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេល ហើយ 1 ដុល្លារ​ចាប់ពី​អាហារ​លើក​ទី11 នៅក្នុងខែ នឹងត្រូវបង់​នៅចុងខែនីមួយៗ (អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ)។ តម្លៃ​គ្របដណ្តប់​តែទៅលើ​ការឃ្លាំមើល និង​ការសម្អាត​ចានស្លាបព្រា និង​ប្រអប់អាហារប៉ុណ្ណោះ។

តម្លៃថេរត្រូវបានស្នើឡើង​នៅដើមត្រីមាស។ តម្លៃ​ត្រូវបានផ្ញើជូន​នៅដើម​ត្រីមាសនីមួយៗ៖ នៅ​ខែកញ្ញា នៅខែមករា និង​នៅខែមេសា។

ការជួយទៅលើកិច្ចការដាក់ឲ្យធ្វើនៅផ្ទះ

នៅក្នុង​បរិយាកាស​ពហុវប្បធម៌ ពេលខ្លះ​គ្រួសារ​មានការពិបាក​ក្នុងការ​ជួយ​កូន​ធ្វើកិច្ចការដាក់ឲ្យ​ធ្វើ​នៅផ្ទះ។ ជំនួយនេះ​ជួយ​ដល់​គ្រួសារ​ និង​ឪពុកម្តាយមិននិយាយភាសាបារាំង​ដែល​យើងបាន​បង្កើត​សេវា​ជួយដល់​កិច្ចការដាក់ឲ្យធ្វើនៅផ្ទះ​ដើម្បី​បង្កើន​ភាពជោគជ័យ​លើការសិក្សា​ឲ្យបាន​ជា​អតិបរមា។

សេវាបង់ថ្លៃនេះ​ត្រូវបានផ្តល់ជូន​ចំនួន​បួនថ្ងៃ​ក្នុងមួយសប្តាហ៍​សម្រាប់​រយៈពេលមួយម៉ោង។ អាណាព្យាបាល​ម្នាក់​នៅជាមួយ​កុមារ​ដើម្បី​ឃ្លាំមើលកុមារ និង​ជួយកុមារ​ក្នុងករណីមានការពិបាក។

To Top