ត្រូវការជំនួយ?

  ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបន្ថែម ឬមានសំណួរទាក់ទងទៅនឹងសាលារបស់យើង សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកកាន់យើងតាមរយៈព័ត៌មានទំនាក់ទំនងខាងក្រោម។

  ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

  ខេត្តសៀមរាប-ប្រទេសកម្ពុជា

  អ៊ីមែល៖ contact@ecolefr-siemreap.org

  វេបសាយ៖ http://www.ecolefr-siemreap.org

  ហ្វេសប៊ុក៖ Ecole Française de Siem Reap

  លេខទូរសព្ទ៖ +855 077 546 044

  ដើម្បីទាក់ទងដៃគូសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង

  ក្លិប CHIN CHOK៖ https://www.qualis.asia/chin-chok-club/

  AEFE៖ http://www.aefe.fr/

  ស្ថានទូត​បារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា៖ https://kh.ambafrance.org/

  To Top