ត្រូវការជំនួយ?

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបន្ថែម ឬមានសំណួរទាក់ទងទៅនឹងសាលារបស់យើង សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកកាន់យើងតាមរយៈព័ត៌មានទំនាក់ទំនងខាងក្រោម។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ខេត្តសៀមរាប-ប្រទេសកម្ពុជា

អ៊ីមែល៖ contact@ecolefr-siemreap.org

វេបសាយ៖ http://www.ecolefr-siemreap.org

ហ្វេសប៊ុក៖ Ecole Française de Siem Reap

លេខទូរសព្ទ៖ +855 077 546 044

ដើម្បីទាក់ទងដៃគូសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង

ក្លិប CHIN CHOK៖ https://www.qualis.asia/chin-chok-club/

AEFE៖ http://www.aefe.fr/

ស្ថានទូត​បារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា៖ https://kh.ambafrance.org/

To Top