សាលាមត្តេយ្យសិក្សា​ ដែលជាសាលាដំបូង ដើរតួនាទីសំខាន់បំផុត​នៅក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​កុមារ និង​អនាគតនៃការសិក្សា​របស់គាត់។ វាគឺជា​ជំហានទីមួយ​នៅក្នុងការទទួលបាន​មូលដ្ឋានគ្រឹះ​រួម​នៃ​ចំណេះដឹង និង​ជំនាញ។ វាគឺជា​កន្លែងល្អបំផុតសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមរៀន​​ភាសា និង​ភាសា​នៃ​ការ​ណែនាំ។

គោលដៅ​ចម្បង​របស់សាលាមត្តេយ្យសិក្សា​ គឺដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​កុមារ​ម្នាក់ៗ​ទទួលបាន​បទពិសោធន៍​នៅសាលាដំបូង​ប្រកបដោយ​ភាព​ជោគជ័យ។ សាលាមត្តេយ្យសិក្សាបារាំង​គឺជា​សាលាមត្តេយ្យសិក្សា​មួយក្នុងចំណោម​សាលាមត្តេយ្យសិក្សាជាច្រើន​នៅក្នុង​ពិភពលោក​ដែលផ្តល់​កម្មវិធី​​សិក្សា​ដែល​បង្កើតឡើង​ដោយ​ក្រសួងអប់រំ ដែលជាកាតព្វកិច្ច។

ការចុះឈ្មោះ​គឺចាប់ពីអាយុ 3 ឆ្នាំ។ សាលាមត្តេយ្យសិក្សា​មាន 3 ថ្នាក់ ដែលបង្កើតបានជាភូមិសិក្សា 1 ដែលជា​ភូមិសិក្សា​តាំងពីតូច៖

  • “ថ្នាក់មត្តេយ្យកុមារតូច” ពីអាយុ 3 ឆ្នាំដល់ 4 ឆ្នាំ
  • “ថ្នាក់មត្តេយ្យកុមារមធ្យម” ពីអាយុ 4 ឆ្នាំដល់ 5 ឆ្នាំ
  • “ថ្នាក់មត្តេយ្យកុមារធំ” ពីអាយុ 5 ឆ្នាំដល់ 6 ឆ្នាំ

ក្នុងអំឡុងពេល 3 ឆ្នាំនេះនៅ​សាលាមត្តេយ្យសិក្សា យើង​ផ្តល់ជូន​​កុមារ​នូវ​សកម្មភាព​ដែលផ្តោត​ទៅ​លើ​ការរៀបចំ​ពេលវេលា និងទីកន្លែង ព្រមទាំង​ការអភិវឌ្ឍ​ជំនាញចលករ និង​ទំនាក់ទំនងសង្គម។ ផ្នែកសំខាន់មួយ​នៃការបង្រៀន​គឺ​ការអភិវឌ្ឍ​ភាសា (ដែលចាំបាច់សម្រាប់​ការទំនាក់ទំនង និង​ការ​រៀន​សូត្រ​ទៅថ្ងៃមុខ​នៅសាលាបឋមសិក្សា)។

ជាចុងក្រោយ គំនិតច្នៃប្រឌិត​អនុញ្ញាតឲ្យកុមារ​ធ្វើការបង្ហាញចេញ​នូវ​រាល់​ទិដ្ឋភាព​នៃ​បុគ្គលិក​លក្ខណៈ​របស់កុមារ ដើម្បីគាត់អាចចាត់ទុកខ្លួនគាត់​ដូច​ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុង​ថ្នាក់។

To Top