កម្រិតសិក្សាធម្មតាទាំង 5 ថ្នាក់​ត្រូវបានផ្តល់ជូន៖

  • ថ្នាក់ CP (ថ្នាក់ទី 1 ធៀបនឹងប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជា) ពីអាយុ 6 ឆ្នាំដល់ 7 ឆ្នាំ
  • ថ្នាក់ CE1 (ថ្នាក់ទី 2 ធៀបនឹងប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជា) ពីអាយុ 7 ឆ្នាំដល់ 8 ឆ្នាំ
  • ថ្នាក់ CE2 (ថ្នាក់ទី 3 ធៀបនឹងប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជា) ពីអាយុ 8 ឆ្នាំដល់ 9 ឆ្នាំ

(ថ្នាក់ CP, CE1 និង CE2 គឺជាផ្នែកមួយ​នៃភូមិសិក្សា​គ្រឹះ)

  • ថ្នាក់ CM1 (ថ្នាក់ទី 4 ធៀបនឹងប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជា) ពីអាយុ 9 ឆ្នាំដល់ 10 ឆ្នាំ
  • ថ្នាក់ CM2 (ថ្នាក់ទី 5 ធៀបនឹងប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជា) ពីអាយុ 10 ឆ្នាំដល់ 11 ឆ្នាំ

(ការបង្រៀន​រយៈពេល 2 ឆ្នាំនេះ គឺជាផ្នែកមួយ​នៃភូមិសិក្សាពង្រឹង​ជាមួយ​នឹងកម្រិតដំបូង​នៃថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ ថ្នាក់ទី 6)

ក្នុងអំឡុងពេល 5 ឆ្នាំនៅ​សាលា​បឋមសិក្សា កុមារ​អភិវឌ្ឍ​ចំណេះដឹង​របស់​ខ្លួនផ្នែក​ភាសា​បារាំង គណិតវិទ្យា ប្រវត្តិវិទ្យា ភូមិវិទ្យា និង​​វិទ្យាសាស្រ្ត​ព្រមទាំង​ជំនាញ​ផ្នែក​សិល្បៈ និងកីឡា។ ការបង្រៀន​​ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹង​ភាពប្រទាក់គ្នា​នៃការរៀនសូត្រ។ កុមារ​ទទួលបាន​មូលដ្ឋាន​ដែល​ចាំបាច់​សម្រាប់ការចូលទៅរៀន​នៅ​អនុវិទ្យាល័យ។ កុមារ​អភិវឌ្ឍ​ស្វ័យភាព និង​ឥរិយាបថ​ដែល​អនុញ្ញាតឲ្យកុមារ​និយាយចេញ និង​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួនជា​បុគ្គល និង​ជាពលរដ្ឋ។

To Top