សិស្ស​អនុវិទ្យាល័យ​ដែលចុះឈ្មោះចូលរៀននៅ CNED ត្រូវបាន​ស្វាគមន៍​នៅ​សាលា និង​ជួយ​ដោយ​​គ្រូបង្រៀនពិសេស។ ក្រៅពី​ការគាំទ្រនៅសាលា​ប្រកបដោគុណភាព សិស្ស​នឹងអាច​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​សកម្មភាព​របស់សាលា (ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស កីឡា ​សកម្មភាព​សិល្បៈ គម្រោង​ផ្សេងៗ) ការចូល​បណ្ណាល័យ និងការប្រើប្រាស់​បរិក្ខារកុំព្យូទ័រ​ (ថេបប្លែត កុំព្យូទ័រ និង​អ៊ីនធឺណិត)។

បច្ចុប្បន្ន EFSR កំពុង​បង្កើត​ការអប់រំ​សម្រាប់​ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា។ ការទទួលស្គាល់​ថ្នាក់ទី 6 ត្រូវបាន​គ្រោង​សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2019/2020។

To Top