ភាពជោគជ័យ​របស់​សិស្ស​នីមួយៗ​ដែលចុះឈ្មោះចូលរៀន​នៅ EFSR គឺជា​កង្វល់​សំខាន់។ ដោយហេតុនេះហើយ​ទើប​ក្រុមការងារបង្រៀន​ទាំងមូល​បានខំប្រឹងធ្វើការ​ដើម្បីបង្កើត​គម្រោង​​សាលា​រយៈពេល 3 ឆ្នាំ។ ដូច្នេះ ផ្នែកចំនួន 4 គឺជា​អាទិភាព​៖

  • ផ្នែកទី 1 ភាសាបារាំង
  • ផ្នែកទី 2 វប្បធម៌អក្សរសិល្បិ៍
  • ផ្នែកទី 3 ភាសា​ទំនើប
  • ផ្នែកទី 4 គណិតវិទ្យា
To Top