ក្នុង​ពិភពលោក​សម័យទំនើបនេះ ភាសាអង់គ្លេស​មិនគួរត្រូវបាន​បង្រៀន​​ជាភាសា​ទីពីរទេ ប៉ុន្តែ​ជា​ឧបករណ៍​មិនអាចខ្វះបាន​សម្រាប់​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា ដែលចង់​ធ្វើការប្រាស័យទាក់ទង​នៅក្នុង​បរិយាកាស​ទូលំទូលាយ និង​ចម្រុះ។ ក្នុងគោលដៅនេះ ចាប់ពីថ្នាក់ដំបូង​នៃ​សាលា​មត្តេយ្យសិក្សា កុមារ​នឹង​ទទួល​បានការបង្រៀន​ជាភាសាអង់គ្លេស​ជាច្រើនម៉ោង។ ក្នុងរយៈពេល​សិក្សា​ទាំងមូល កុមារ​​នឹងរៀបចំ​ការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួន​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ​ដែលនឹង​អនុញ្ញាតឲ្យកុមារ​ធ្វើការ​ប្រាស្រ័យទាក់ទង​ដោយ​ផ្ទាល់មាត់ និង​ដោយសំណេរ។

ការបញ្ចូល​ភាសា​ខ្មែរ​ក៏ត្រូវបាន​ដាក់បញ្ចូលក្នុង​កម្មវិធី​​ផងដែរ៖ សាមសិបនាទី​នៅសាលាមត្តេយ្យ​សិក្សា និង​មួយម៉ោង​ក្នុង​មួយសប្តាហ៍​នៅ​សាលាមឋមសិក្សា។ ការបង្រៀននេះ​ត្រូវបានផ្តល់​ដោយ​គ្រូបង្រៀន​កម្ពុជា​។

ភាសាអង់គ្លេស​ត្រូវបានបង្រៀន​ចំនួនពីរម៉ោង​ក្នុងមួយសប្តាហ៍​នៅ​សាលាមត្តេយ្យសិក្សា និង​ពីរ​ម៉ោង​​កន្លះ​នៅសាលាបឋមសិក្សា។

ដើម្បី​ពង្រឹង​ជំនាញ​ភាសាអង់គ្លេស​​បន្ថែមទៀត CLIL (ការបង្រៀន​ដែល​បញ្ចូល​មុខវិជ្ជា​ទៅក្នុង​ភាសា​បរទេស) ត្រូវបានបង្កើតឡើង​តាំងពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015។ ​វិទ្យាសាស្រ្ត ឬ​ប្រវត្តិវិទ្យា​ត្រូវបាន​បង្រៀន​ជាភាសាអង់គ្លេស​ដោយ​គ្រូបង្រៀន​អង់គ្លេស។ ចាប់ពីថ្នាក់ CM1 ថ្នាក់ភាសា​អង់គ្លេស​ដែល​ត្រូវបានពង្រឹង​ត្រូវបានផ្តល់ជូន​ជាមួយ CLIL បន្ថែមទៀត។

លើសពីនេះទៀត ការរៀនភាសាអង់គ្លេស​ក៏ត្រូវបានពង្រីក​ក្នុងអំឡុងពេល​​សកម្មភាព​ក្រៅកម្មវិធី​មួយចំនួន​ដែលដឹកនាំដោយ​គ្រូបង្ហាត់​ដែលនិយាយ​ភាសា​អង់គ្លេស។

 

វិញ្ញាបនបត្រ

តាំងពីឆ្នាំ2018 EFSR ផ្តល់​លទ្ធភាព​ដើម្បីបញ្ជាក់​កម្រិត​ដែលទទួលបាន​ជាភាសាអង់គ្លេស និង​បារាំង។

• Cambridge

វិញ្ញាបនបត្រ​កម្រិត​ជាភាសាអង់គ្លេស​អាចត្រូវបានវាយតម្លៃ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​​អូស្រ្តាលី​ដើម្បីការអប់រំ​ខេត្តសៀមរាប (ACE)។

• DELF PRIME

សាលា​អាលីយ៉ង់​ហ្រ្វង់សែសខេត្តសៀមរាប​ក៏ចេញវិញ្ញាបនបត្រ​កម្រិត​សិស្ស​ផ្នែក​ភាសាបារាំងដែរ។ នេះគឺជា​កម្រិត A2 នៃ DELF Prime ដែលត្រូវសម្រេច​ឲ្យបាននៅ​ពេល​បញ្ចប់​ថ្នាក់ CM2។

To Top