ការបង្រៀន​នៅ EFSR គឺស្របទៅតាម​កម្មវិធី​​ដែលកំណត់ដោយ​ក្រសួង​អប់រំជាតិបារាំង។ ភាសា​គោល​គឺភាសាបារាំង។ ​ព័ត៌មានលម្អិត​អំពី​កម្មវិធី​​អាចចូលមើលនៅលើវេបសាយរបស់​ក្រសួងអប់រំ​ជាតិ

សាលារបស់យើងខ្ញុំ​គឺជា​សាលា​បារាំង ដែលបើកចំហទទួល​សិស្ស​អន្តរជាតិ និងផ្តោតទៅលើ៖

  • ការរៀនភាសាបរទេសចំនួន 2 ភាសា​​តាំងពីតូច៖ អង់គ្លេស និងខ្មែរ ការបង្រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​​តាមរយៈ CLIL (ការបង្រៀន​មុខវិជ្ជា​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូលទៅក្នុង​ភាសា​បរទេស) ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យបង្រៀន​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​លើមុខវិជ្ជា​​វិទ្យាសាស្រ្ត​ចាប់ពីថ្នាក់ CP (ថ្នាក់ទី1 ធៀបនឹង​ប្រព័ន្ធ​អប់រំ​កម្ពុជា) និង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ចាប់ពីថ្នាក់ CM។
  • ការទទួលសិស្ស​មិនចេះភាសាបារាំង​នៅថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា​ដោយមាន​ការពង្រឹង​ភាសា​បារាំង (ភាសាបារាំង​ជាភាសាបរទេស ដែលជាភាសា​នៃការបង្រៀន)
  • ការស្វែងយល់​អំពី​វប្បធម៌​ក្នុងស្រុក ការបើកចំហទៅកាន់​ពិភពលោក និង​បរិយាកាស​ជុំវិញ
  • ការអប់រំ​សម្រាប់​ស្វ័យភាព ពលរដ្ឋភាព ការគោរព​គ្នា និង​បរិស្ថាន
  • កិច្ចសហការ​ជាមួយសាលាបារាំង Lycée René Descartes នៅ​រាជធានីភ្នំពេញ
  • វិញ្ញាបនបត្រ​ដែលស្នើឡើង​៖ សញ្ញាបត្រ​ជាតិមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ការ​ធ្វើតេស្ត​ភាសា​អង់គ្លេស Cambridge (René Descartes)
  • ការផ្តល់ជូន​នូវ​​សកម្មភាព​ពេលចេញពីរៀនជាច្រើន​ប្រភេទ ដូចជា៖ យូហ្កា បាល់ទាត់ វាយកូនបាល់ អៃគីដូ អុក ហែលទឹក។ល។

នៅប្រទេសបារាំង រយៈពេលស្របច្បាប់នៃសប្តាហ៍​សិក្សា​សម្រាប់សិស្ស​នៅថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា និង​បឋមសិក្សា​គឺ 24 ម៉ោង។ នៅ EFSR សប្តាហ៍សិក្សាមានរយៈពេល 26 ម៉ោង​ដើម្បីដាក់បញ្ចូល​ការបង្រៀន​ភាសា​បរទេសចំនួន 2 ម៉ោងបន្ថែម។ សិស្ស​ដែល​មានការពិបាកក្នុងការរៀនសូត្រ​អាច​ទទួលបានម៉ោងបន្ថែម​អតិបរមា​​រហូតដល់ 2 ម៉ោង​ដើម្បីជួយគាត់ជាពិសេស។

french-school-explained
To Top