ការចុះឈ្មោះ​កូនចូលរៀននៅ​សាលា​បារាំងខេត្តសៀមរាប​ (EFSR) មាន​ន័យថាជាការគោរព និង​អនុលោម​តាម​បទបញ្ជា​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ។ តំណភ្ជាប់​ទៅកាន់​បទបញ្ជាស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ
សូមមេត្តា​ជ្រាបថា តម្លៃទាំងនេះ​អាច​ប្រែប្រួល​សម្រាប់​ឆ្នាំសិក្សា 2021-2022។

To Top