ទទួលសិស្ស
ពីថ្នាក់មត្តេយ្យ
ដល់វិទ្យាល័យ

ចាប់តាំងពីខែកញ្ញា
២០០៣

ការអប់រំដ៏ប្រសើរ
សំរាប់ទាំងអស់គ្នា

សាលាបារាំង ខេត្តសៀមរាប

សូមស្វាគមន៍

សាលាបារាំង​ខេត្តសៀមរាប (EFSR ជាភាសាបារាំង) បានបើកដំណើរការ​នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ2003។ សាលានេះ​ត្រូវបានគ្រប់គ្រង​ដោយ​សមាគម​ឪពុកម្តាយ​សិស្ស​ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ2008 និង​បើក​ទទួល​សិស្ស​ចាប់ពីថ្នាក់ដំបូងដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ។
សាលាបារាំង​ខេត្តសៀមរាប​ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់ដោយ​ក្រសួង​អប់រំជាតិ​បារាំង និងជាដៃគូរបស់​ទីភ្នាក់ងារ​ដើម្បីការបង្រៀនភាសាបារាំង​នៅ​បរទេស (AEFE)។ សាលាបារាំង​ខេត្តសៀមរាប​ជួល​គ្រូបង្រៀន​មាន​សញ្ញាបត្របង្រៀន​ភាសាបារាំងដែលត្រូវបានពិនិត្យ​តាមដាន​ជាទៀងទាត់។

bg-welcome-min

ការផ្តល់ការអប់រំ

សាលាមត្តេយ្យសិក្សា

គោលដៅ​ចម្បង​របស់សាលាមត្តេយ្យសិក្សា​ គឺដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​កុមារ​ម្នាក់ៗ​ទទួលបាន​បទពិសោធន៍​នៅសាលាដំបូង​ប្រកបដោយ​ភាព​ជោគជ័យ។ សាលាមត្តេយ្យសិក្សាបារាំង​គឺជា​សាលាមត្តេយ្យសិក្សា​មួយក្នុងចំណោម​សាលាមត្តេយ្យសិក្សាជាច្រើន​នៅក្នុង​ពិភពលោក​ដែលផ្តល់​កម្មវិធី​​សិក្សា​ដែល​បង្កើតឡើង​ដោយ​ក្រសួងអប់រំ ដែលជាកាតព្វកិច្ច។

សាលាមឋមសិក្សា

ក្នុងអំឡុងពេល 5 ឆ្នាំនៅ​សាលា​បឋមសិក្សា កុមារ​អភិវឌ្ឍ​ចំណេះដឹង​របស់​ខ្លួនផ្នែក​ភាសា​បារាំង គណិតវិទ្យា ប្រវត្តិវិទ្យា ភូមិវិទ្យា និង​​វិទ្យាសាស្រ្ត​ព្រមទាំង​ជំនាញ​ផ្នែក​សិល្បៈ និងកីឡា។ ការបង្រៀន​​ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹង​ភាពប្រទាក់គ្នា​នៃការរៀនសូត្រ។

សម្រាប់អនុវិទ្យាល័យ

សិស្ស​អនុវិទ្យាល័យ​ដែលចុះឈ្មោះចូលរៀននៅ CNED ត្រូវបាន​ស្វាគមន៍​នៅ​សាលា និង​ជួយ​ដោយ​​គ្រូបង្រៀនពិសេស។ ក្រៅពី​ការគាំទ្រនៅសាលា​ប្រកបដោគុណភាព សិស្ស​នឹងអាច​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​សកម្មភាព​របស់សាលា (ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស កីឡា ​សកម្មភាព​សិល្បៈ គម្រោង​ផ្សេងៗ) ការចូល​បណ្ណាល័យ និងការប្រើប្រាស់​បរិក្ខារកុំព្យូទ័រ។

ការបង្រៀនភាសាបរទេស

ចាប់ពីថ្នាក់ដំបូង​នៃ​សាលា​មត្តេយ្យសិក្សា កុមារ​នឹង​ទទួល​បានការបង្រៀន​ជាភាសាអង់គ្លេស​ជាច្រើនម៉ោង។ ក្នុងរយៈពេល​សិក្សា​ទាំងមូល កុមារ​​នឹងរៀបចំ​ការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួន​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ​ដែលនឹង​អនុញ្ញាតឲ្យកុមារ​ធ្វើការ​ប្រាស្រ័យទាក់ទង​ដោយ​ផ្ទាល់មាត់ និង​ដោយសំណេរ។

សកម្មភាពសាលា

ដៃគូសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង

To Top